Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je de Algemene voorwaarden die op alle overeenkomsten van WP Pro van toepassing zijn.

Deze Algemene Voorwaarden regelt de rechtsverhouding tussen WP Pro en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende hoofdstukken, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die WP Pro aanbiedt.

ALGEMENE BEPALING

Artikel 1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Een offerte opgesteld door WP Pro is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door WP Pro, tenzij anders aangegeven in de offerte. Door WP Pro uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.
 2. Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door WP Pro als aanvaard worden beschouwd.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor WP Pro alleen bindend indien en voor zover deze door WP Pro uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Onverminderd de bevoegdheid van WP Pro tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • de Service Level Agreement;
  • de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  • deze Algemene Voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 2. Uitvoering van het Project & Informatieverstrekking

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal WP Pro zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. WP Pro spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WP Pro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan WP Pro worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

Artikel 3. Duur, beëindiging en ontbinding

 1. Door WP Pro opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. WP Pro is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft WP Pro het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van WP Pro op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 3. WP Pro is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, per brief, per fax of per e-mail en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
  • Na het sluiten van de Overeenkomst WP Pro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van WP Pro kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
  • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
  • De activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
  • Op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van WP Pro kan worden gevergd.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WP Pro op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WP Pro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is WP Pro gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 4. Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft WP Pro het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Alle in de offerte van WP Pro genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. WP Pro zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is WP Pro gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar oordeel van WP Pro). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders bepaald in de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door WP Pro.
 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. In bovenstaande gevallen heeft WP Pro voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6. Zekerheidstelling

 1. WP Pro is steeds gerechtigd, alvorens het Project te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft WP Pro het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te nemen, onverminderd de aan WP Pro toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde Projecten en/of gemaakte kosten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door WP Pro redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de werkzaamheden die WP Pro op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien WP Pro van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever en vragen om goedkeuring.
 2. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd. Voor eventuele uitloop van de in de offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door WP Pro te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidend voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WP Pro voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WP Pro van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van WP Pro, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van WP Pro voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen rust op WP Pro geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WP Pro.
 4. De aansprakelijkheid van WP Pro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever WP Pro onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WP Pro ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WP Pro in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij WP Pro meldt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WP Pro voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door WP Pro geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart WP Pro tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 7. Aansprakelijkheid van WP Pro voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software, (web)applicaties en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoen. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie WP Pro bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan WP Pro heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (e) overheidsmaatregelen.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
 4. Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij WP Pro of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is WP Pro toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien WP Pro door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van WP Pro.
 6. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan WP Pro, onverminderd het recht van WP Pro om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat WP Pro Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel 11. Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van WP Pro die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is Opdrachtgever en organisaties die in het kader van de Overeenkomst optreden namens Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en WP Pro voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van WP Pro in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van WP Pro. Onder werknemers van WP Pro worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van WP Pro of van één van de aan WP Pro gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van WP Pro of van één van de aan WP Pro gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. WP Pro zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van WP Pro, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of WP Pro daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WP Pro zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. WP Pro behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle hoofdstukken daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WP Pro of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

ONTWIKKELING OP MAAT

Dit hoofdstuk is van toepassing op maatwerk geleverd door WP Pro aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van websites, webwinkels, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, advertenties, marketing- en/of communicatie plannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen en documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken met betrekking tot onder meer zoekmachine- optimalisatie, online adverteren, e-marketingplan en Google diensten.

Artikel 14. Oplevering & aanvaarding

 1. WP Pro spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan Opdrachtgever op te leveren.
 2. Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week onderwerpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan WP Pro ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de Resultaten.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.
 4. Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering Schriftelijk aan WP Pro heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) zij de Materialen niet accepteert.
 5. Indien Materialen niet worden geaccepteerd zal WP Pro specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. WP Pro zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.
 6. Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden op een opgeleverde of een nog niet opgeleverde versie van de Materialen (dit ter keuze van WP Pro), mits het geen Gebrek betreft waardoor het opgeleverde Materiaal geheel niet functioneert.
 7. Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van Gebreken in zelfstandige functionaliteiten en uiterlijke Gebreken; kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. WP Pro zal eventuele Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.
 8. Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, maar niet beperkt hiertoe, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van WP Pro zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.
 9. Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 10. WP Pro heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.
 11. WP Pro garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door WP Pro te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.
 12. WP Pro spant zich in haar producten/werken (applicaties) zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. WP Pro kan echter niet garanderen dat de programmatuur te allen tijde geheel zonder fouten zal functioneren.
 13. WP Pro is gerechtigd tijdelijke oplossingen of ‘work-arounds’ in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

Artikel 15. Voortgang

 1. Opdrachtgever en WP Pro komen in onderling overleg de voor het Project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de Offerte of de Overeenkomst.
 2. Na overleg tussen WP Pro en Opdrachtgever kan zonder verdere consequenties worden afgeweken van de overeengekomen opleverdata en termijnen.

Artikel 16. Specificaties & (bron)materialen

 1. Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. WP Pro zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.
 2. Een Schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 3.1 is niet vereist indien Opdrachtgever de wens heeft uitgesproken, al dan niet Schriftelijk, WP Pro een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op op schrift gestelde Specificaties waar WP Pro niet mee heeft ingestemd.
 3. WP Pro is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)Materialen, eisen of Specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 4. Indien door Opdrachtgever aan WP Pro verstrekte (bron)Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door WP Pro in het kader van de Overeenkomst.
 5. Tenzij anders is overeengekomen heeft WP Pro het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. WP Pro zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.
 6. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, Diensten en infrastructuur up-to- date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de Dienst van WP Pro. Dit in verband met eventuele koppelingen.
 7. WP Pro is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van een het Project / de Dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (op aanwijzing van WP Pro) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 4 jaar geleden is geïntroduceerd, wordt door WP Pro niet langer als actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens indien Opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

Artikel 17. Licentievoorwaarden bij ontwikkeling

 1. WP Pro verleent aan Opdrachtgever het recht om ontwikkelde huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leafets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft beoogd.
 2. WP Pro draagt daarmee nooit enige aan WP Pro toekomende rechten van intellectueel eigendom (zoals het auteursrecht) over op Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De broncode van door WP Pro geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag Opdrachtgever daarin enige wijzigingen aanbrengen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. WP Pro verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde Dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

HOSTING / BEHEER

Dit hoofdstuk is van toepassing op het door WP Pro ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel 18. Uitvoering

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal WP Pro zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer WP Pro zal starten met de installatie en het beheer van de (web)applicatie.
 3. WP Pro spant zich in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan WP Pro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan WP Pro beschikbaar worden gesteld.

Artikel 19. Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van drie (3) maanden. Na de initiële duur van de Overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. De opzegging van een Overeenkomst door Opdrachtgever dient Schriftelijk via e-mail te geschieden.

Artikel 20. Gedragsregels

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals malware bevat.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van WP Pro. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WP Pro, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WP Pro zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is WP Pro naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door WP Pro wordt uitgevoerd.

Artikel 21. Licentie

Opdrachtgever verstrekt hierbij WP Pro een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de Diensten van WP Pro aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door WP Pro geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door WP Pro.

Artikel 22. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart WP Pro van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. WP Pro is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
 2. Indien WP Pro op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 23. Dienstverlening en beschikbaarheid

 1. Alle diensten van WP Pro worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst WP Pro uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, via het internet, andere netwerken of op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook wanneer deze door WP Pro worden uitgevoerd of verzorgd.
 3. WP Pro is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.
 4. Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van WP Pro, zal WP Pro zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.
 5. WP Pro biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid Uptime tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 6. Behoudens tegenbewijs zal de door WP Pro gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.
 7. WP Pro zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van WP Pro. WP Pro kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. WP Pro zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 8. Indien naar het oordeel van WP Pro een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten of het netwerk van WP Pro of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is WP Pro gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 9. WP Pro heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. WP Pro zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WP Pro is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
 10. Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is WP Pro gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 11. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is WP Pro niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van WP Pro opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

Artikel 24. Wijzigingen

WP Pro is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal WP Pro zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van WP Pro zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. WP Pro kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

Artikel 25. Opslag- en datalimiet

WP Pro kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is WP Pro bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van WP Pro.

Artikel 26. Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien Opdrachtgever persoonsgegevens invoert in de door WP Pro gehoste applicaties, vallen zowel Opdrachtgever als WP Pro onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘verantwoordelijke’ vormt en WP Pro de ‘bewerker’.
 2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel WP Pro uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de Wbp.
 3. WP Pro zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van WP Pro bevinden.
 4. WP Pro staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van WP Pro, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van WP Pro.
 6. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van WP Pro dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal WP Pro daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 27. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van WP Pro zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 5. De door WP Pro ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Teneinde haar dienstverlening te promoten is WP Pro gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. WP Pro heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij.